Novozhilova

Новожилова Марина Володимирівна - завідувач кафедри прикладної математики та інформаційних технологій

Доктор фізико-математичних наук 

Професор (2002)

Дисципліни, що читаються:

 • Теорія систем та системний аналіз
 • Інформаційні системи в логістиці
 • Теорія ймовірності та математична статистика

Наукові інтереси:

 • Математичне моделювання та розв’язання задач планування ресурсів в умовах часової невизначеності;
 • Ланцюги постачань в галузі будівництва;
 • Багатокритеріальні нелінійні оптимізаційні задачі розкрою, розміщення та пакування з урахуванням можливості зміни метричних характеристик та просторової форми об’єктів розміщення;
 • Оптимізаційні моделі та методи управління ресурсами проектів девелопменту та редевелопменту;
 • Нелінійна оптимізація, технології лінеаризації.

Лекційні курси, що підготовлені протягом педагогічної діяльності:

 • Моделювання економічної динаміки;
 • Соціально-економічна безпека;
 • Дослідження операцій;
 • Теорія економічного ризику;
 • Дискретний аналіз;
 • Математичні моделі інформаційної безпеки;
 • Математичний аналіз;
 • Обробка розподіленої інформації.
 • Теорія систем та системний аналіз
 • Логістика
 • Інформаційні системи в логістиці
 • Математичний аналіз

ПОСАДИ, ЗАЙМАНІ РАНІШЕ:

1987 – 1999: науковий співробітник Інституту проблем машинобудування Національної академії наук України

1999 – 2003: доцент, професор кафедри економічної кібернетики та інформатики Харківського національного університету будівництва та архітектури

2003 – 2017: завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Харківського національного університету будівництва та архітектури, професор

ОСВІТА:

1984 – Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність «Прикладна математика», диплом з відзнакою.

1984 – 1987: Очна аспірантура Інституту проблем машинобудування Національної академії наук України.

1988: Захист кандидатської дисертації за спеціальністю «Математичні моделі, методи та інформаційні технології в наукових дослідженнях».

1999: Захист докторської дисертації за спеціальністю «Математичне моделювання та обчислювальні методи». Назва докторської дисертації: «Математичні моделі і методи розв’язання нелінійних задач розміщення».

2000: Друга вища освіта. Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, спеціальність «Менеджмент організацій».

СТАЖУВАННЯ:

2012 – Стажування в університеті м. Болонья, Італія за державною програмою університетської мобільності викладачів та співробітників вищих навчальних закладів України.

2015 - Літня школа німецького Національного наукового фонду Collaborative Research Center, Берлін, Німеччина.

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК 6-ТИ АСПІРАНТІВ, ЯКІ УСПІШНО ЗАХИСТИЛИ КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА:

 • Є членом редколегії спеціалізованого наукового журналу, членом 2-х спеціалізованих вчених рад з присудження наукових ступенів.
 • Є одним з розробників проекту Стандарту вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня ступеня «бакалавр» за галуззю знань 12 Інформаційні технології спеціальністю 122 Комп’ютерні науки.
 • Є членом Науково-методичної підкомісії 122-1 Комп’ютерні науки та інформаційні системи (комп’ютерні науки) НМК 8 з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій НМР МОН України

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ (ОБРАНІ, ЗАГАЛОМ 238 НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ РОБІТ)

Перелік статей у журналах з наукометричних баз SCOPUS Web of Sciences.

 1. Novozhylova M.V., Stoyan Yu.G., Kartashov A.V. Mathematical model and method of searching for a local extremum for the non convex oriented polygons allocation problem / European Journal of Operational Research. - - N 92
 2. Новожилова М.В., Лазарева И.Е. Применение методологии множителей Лагранжа в комбинаторной задаче размещения прямоугольников / Кибернетика и системный анализ. - - № 3
 3. Новожилова М.В., Добровольская Л.Г. Моделирование процесса разрушения металлических поверхностей тел вращения под воздействием лазерного излучения / Электронное моделирование. - -  Т.20. -  N 1
 4. NovozhilovaV., Stoyan Yu.G., Pshenichaya V.D. Simulation and Problem Solution Method of a Non-oriented Polyhedron Arrangement in a Polyhedron with Variable Metric Characteristics / Engineering Simulation, 1999, - Vol. 16 - pp. 431-438.
 5. NovozhilovaV., Chub I. A., Murin M.N. Optimization problem of allocating limited project resources with separable constraints / Cybernetics and Systems Analysis. – 2013. – Vol. 49. – P. 632-642
 6. Novozhilova M.V., Chub I. A., Murin M. N. Modeling and optimization of the decentralized supply network under budget constraints/ Cybernetics and Systems Analysis - 2015, Vol. 51 - Issue 6 - pp 905-914
 7. Новожилова М.В., Чуб І.А. Матухно В.В. Визначення параметрів надзвичайної ситуації з вибухом хмар газоповітряної суміші / Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2017. - №3.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Моделирование размещения пожароопасных объектов: минимизация загрязнения атмосферы. Монографія. / И.A. Чуб, М.В. Новожилова, В.А. Андронов. - Харьков: ИД ИНЖЭК. – 2012. – 133 с.
 2. Математические модели и методы проектирования систем раннего обнаружения пожара. Монография / И.А. Чуб, М.В. Новожилова, В.А. Андронов. – Харьков: НУЦЗУ. – 2014. – 148 с.
 3. Моделювання прикладних оптимізаційних задач розміщення об’єктів з метричними характеристиками, що змінюються. Монографія / И.А. Чуб, М.В. Новожилова, В.А. Андронов. – Харьков: НУЦЗУ. – 2014. – 166 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ: (у тому числі із грифом МОН України)

 1. Методи і засоби прийняття рішень у соціально-економічних системах/ Е.Г.Петров,  М.В. Новожилова, І.В. Гребеннік: – К.: Техніка, 2004. – 256 c. (лист МОНМС України № 14/18.2-636 від 27.03.2002). Є переклад російською: Методы и средства принятия решений в социально-экономических и технических системах / Э.Г. Петров, М.В.Новожилова, И.В. Гребенник, Н.А. Соколова. – Херсон : ОЛДИ-плюс, 2003. - 378 c.
 1. Інформаційна безпека систем керування базами даних/ М.В. Новожилова, С.Ю. Резнікова. – Харків: ХНУБА, 2004. – 130с. (лист МОН України № 14/18.2-1712 від 16.07.2004)
 2. Лабораторний практикум «Мова логічного програмування Prolog»з дисципліни «Технологія створення програмних та інтелектуальних систем» / М.В. Новожилова, О.О. Петрова, Н.В. Гречко.– Харків: ХНУБА, 2012. – 134 с. (лист МОНМС України № 1/11-9772 від 18.06.2012)
 3. Динамічні моделі економіки/ О.Г. Ніколаєва, М.В. Новожилова. Харків: Точка, 2012. – 164 с. (лист МОНМС України № 1/11-13153 від 19.08.2013)
 4. MS EXCEL 2010. Лабораторний практикум. Частина 1.«Обробка і аналіз даних» – Новожилова М.В., О.О. Петрова, Н.В.Гречко, Н.Д.Сизова Харків: ХНУБА, 2013. – 182 с. (лист МОН України № 1/11-13153 від 19.08.2013)
 5. MS EXCEL 2010. Лабораторний практикум. Частина 2.«Автоматизація фінансових розрахунків та деякі задачі математичної статистики й математичного програмування» / М.В. Новожилова, Н.Д. Сізова, О.О. Петрова, Н.В. Гречко – Харків: ХНУБА, 2014. – 208 с. (лист МОН України № 1/11-5840 від 18.04.2014)
 6. Інтелектуальний аналіз даних в аналітичній системі Deductor/ О. О. Петрова, М.В. Новожилова, О. І. Чуб. – Харків: ХНУБА, 2014. – 156 с. (лист МОН України № 1/11-5818 від 18.04. 2014)
 7. Комп’ютерна графіка. Частина 1. Навчально-методичний посібник. / М.В.Новожилова, В.В.Мироненко – Х.:ХНУБА. – 2015. –67 с.
 8. Комп’ютерна графіка. Частина 2. Навчально-методичний посібник / М.В.Новожилова, В.В.Мироненко – Х.:ХНУБА. – 2015. –69 с.
 9. MS EXCEL 2010. Лабораторний практикум. Частина 3. «Створення додатків мовою VBA» М.В. Новожилова, Н.Д. Сізова, О.О. Петрова Н.В. Гречко, Х.:ХНУБА. - 2016. - 108 с. (рішення Вченої ради ХНУБА, протокол №8 від 29 квітня 2016 року)

ІНШІ НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВІ СТАТТІ

 

 1. Управління фінансовим ресурсом програми розвитку системи техногенної безпеки в умовах турбулентного оточення/ М.В. Новожилова,  В.М. Попов // Комунальне господарство міст. – 2015. – вип. 123. – C 31-36.

Novozhylova M.V., Popov V.M. Management of financial resources in technogenic safety system development program in turbulence environment. Utilites Sities, vol. 123, P 31-36 (2015).

The mechanism of adaptive management program of financial support of the territorial system of technological safety, agreed with the stages of the program, the implementation of which is carried out in a non-deterministic dynamics of the external environment of the system and of having multiple sources of financial resource development programs, is proposed.

Considered the concept of performance-based budgeting, in which the notion of a hierarchically ordered cost, direct results, and the final results of the program are given private performance criteria of the program. Spend the implementation of the conceptual apparatus of the concept of budgeting, result-oriented, in the subject area of ​​program management systems of technological safety. It is shown that the implementation of performance monitoring features of the program in stages of its implementation (reactive management) and the coordination of the prospects of its financing with the results (proactive control) is the essence of adaptive management development program.

 1. Моделювання системи управління тепловими режимами будівлі/ М.В. Новожилова, Головатенко С.В. // Науковий вісник будівництва. 2015. – №2 (80). –  с. 225-229.

Novozhylova M.V. Golovatenko S. V. Simulation of thermal management system of the building. Scientific Bulletin of Civil Engineering, №2 (80), P. 225-229 (2015).

The problems of  energy efficiency in buildings have been considered. The model structure for thermal management system has been developed.

 1. Построение динамической функции полезности инвестора в задаче выбора функционального назначения объекта недвижимостиМ.В. Новожилова, Е.С. Бондаренко // Системи обробки інформації. 2015. –  № 3(128). –  С. 107-112.

Novozhylova M.V., Bondarenko E.S. Creating dynamic utility function of an investor in the problem of the real estate functional kind choice. Sistemi obrobki informacii, No 3(128), P. 107-112 (2015).

We propose a dynamic utility function of the investor as decision-maker in the property market, as a tool for evaluating alternatives possible functionality of the product development project. Structural identification of utility functions carried out using the axiomatic theory of choice under risk. Parametric identification based on the use of statistical information about the dynamics of the implementation of real estate assessments of alternatives functional zoning of the city, as well as methods and deterministic equivalent of the lottery

 1. Имитационная модель производственной системы с потенциально опасными объектами/ М.В. Новожилова, В.М. Попов // Радиоэлектроника и информатика. 2014. – Вып.  №4(67). – С.  24-29.

Novozhylova M.V., Popov V.M. Simulation model of production system having potentially dangerous objects. Informatics and RadioElectronics, vol. №4(67), Р. 24-29 (2014).

The structure of the simulation model of an territorial technological safety system (TTSS) as a service system has been proposed. Input flow simulates the possible technological accidents caused by random and systematic failures of production equipment of territorial production system. The simulation model proposed is considered as a platform for making decision concerning parameters of TTSS programs.

 1. Показатели эффективности региональной системы техногенной безопасностиВ.М. Попов, И.А. Чуб, М.В. Новожилова // Вестник Командно-инженерного института МЧС Республики Беларусь. 2014. –  № 2 (20). –  С. 32-41.
 2. 7Проект редевелопмента: формы продукта, особенности этапов жизненного циклаЕ.С. Бондаренко, М.В. Новожилова// Коммунальное хозяйство городов. 2014. –вып. 116. – С.12 – 16.
 3. 8Optimization problem of allocating limited project resources with separable constraintsV. Novozhilova, I.A Сhub., M.N. Murin // Cybernetics and Systems Analysis. – 2013. – Vol. 49. – P. 632-642.
 4. 9Оптимальное планирование ресурсов производственной программы ремонтно-строительного предприятияВ.А. Тимофеев, О.И. Чуб, М.В. Новожилова // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2013. –  № 5. С. 102-105.
 5. Management of resources of a water supply utility with consideration of uncertainty of influence of internal and external environmentM.V. Novozhilova , O.I. Chub, A.V. Zhuravka // Biznes inform. – 2013. – № 3. – С. 217-221.
 6. Метод решения задачи размещения в анизотропной областиМ. В. Новожилова, И. А. Чуб // Компьютерная математика. – 2011. – № 3. – С. 161-166.

M.V. Novozhylova, I.A. Chub Method solving placement problem on anisotropic region / Computer Mathematics, No 3, 161-166 (2011).

We investigate some properties of placement problems on anisotropic feasible region in polar coordinate system. Constructed and justified the approached method of solution, which based on possibility to place object with variable metric characterictic.

 1. 12Метод решения линеаризованной задачи размещения неориентированных геометрических объектов М. В. Новожилова, И. А. Чуб// Управляющие машины и системы. – 2011. – № 5. – C. 47-52.

Novozhylova M.V., Chub I.A. A method to solve a linearized layout problem for unoriented geometrical objects. – USiM, No. 5, 47–52 (2011).

The non-oriented polygonal placement optimization problem is considered in the linearized formulation. The additional properties of the problem linearized feasible region have been studied. The method of searching for a problem local minimum based on the active set idea is proposed. The scheme for determining step value along the descent direction via frontier of the connected component of the linearized problem feasible region has been developed.

 1. 13Конечный метод поиска глобального минимума задачи размещения прямоугольных объектовМ. В. Новожилова, И. А. Чуб// Доповіді Національної Академії наук України. – 2011. – №11. – С. 59-64.

Novozhylova M.V., Chub I.A. Finite method searching for global minimum of rectangular packing problem. – DAN NIS of Ukraine, No 11, 59-64 (2011). 

Research of an optimization rectangular packing problem has been presented, the new properties of problem mathematical model have been considered. On this base modification of the exact decision method which allows to improve theoretical and empirical estimations of algorithm computing complexity has been proposed.

 1. Построение линейной аппроксимации области допустимых решений задачи размещения неориентированных геометрических объектов/М. В. Новожилова, И. А. Чуб // Математичні машини и системи. – 2010. – № 2. – С. 99-107.
 2. 15Концепция редевелопмента как инструмента повышения экономической эффективности городаМ. В. Новожилова, Е.С. Бондаренко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 1/3 (43). – С.12-14.
 3. 16Разработка информационной терминологической системы в области бетоноведенияА.В. Ушеров-Маршак, М.В. Новожилова, И.А. Михеев, Е.В. Латорец //Системы обработки информации. – 2010. – Вып. 16 (00). – С. 34 – 39.
 4. 17Математична модель і розвязок оптимізаційної задачі розподілу ресурсів проектуМ.В. Новожилова, І.А. Чуб, І.В. Беленченко // Системи обробки інформації. 2011. –  № 2(92). –  С. 291-294.
 5. Методика обоснования комплексной эффективности инвестиционно-строительного проектаМ.В. Новожилова, И.В. Беленченко // Восточно-европейский журнал передовых технологий, 1/3 (43), 2010, С.14-17.
 6. Постановка и решение оптимизационной динамической задачи управления ограниченными ресурсами проектаИ.А. Чуб, А.С. Иванилов, М.В. Новожилова // Проблемы машиностроения. – 2010. – Т. 4. – № 2. –  С. 79-84.
 7. Определение направления спуска в линеаризованной задаче размещения неориентированных геометрических объектовИ.А. Чуб, М.В. Новожилова // Радіоелектроніка, інформатика, управління. -2010. -№ 2 (23). - С. 94-100.
 8. Задача проектирования  топологии трасс коммуникаций  на предпроектной стадии строительстваМ.В.Новожилова, О.С. Бабенко // Науковий вісник будівництва. - 2009. - №  54. - С. 236-240.
 9. Опыт разработки информационной системы бетоноведения «Лексикон»/ М.В. Новожилова, А.В. Ушеров-Маршак, К.В. Латорец, І.А. Міхєєв // Науковий вісник будівництва. - 2009. - №  54. - С. 248-252.
 10. 23.Метод решения задачи мещения прямоугольников с переменными метрическими характеристикамиИ.А.Чуб, М.В. Новожилова, М.Н. Мурин // Радиоэлектроника и информатика. – 2007. – № 4. – С. 134.
 11. Mathematical model and method of searching for a local extremum for the non-convex oriented polygons allocation problemY.G. Stoyan, M.V. Novozhilova, A.V. Kartashov // European Journal of Operational Research. – 1996. – Vol. 92. – No. 1. –P. 193-210.
 12. Моделирование и метод решения задачи размещения неориентированного многогранника в многограннике с переменными метрическими характеристикамиЮ.Г. СтоянМ. В. НовожиловаВ. Д. Пшеничная // Электронное моделирование – 1998.  № 20, – № 4. – С. 16-23. Stoyan Yu.G., Novozhilova M.V., Pshenichnaya V.D. Simulation and problem solution method of a non-oriented polyhedron arrangement in a polyhedron with variable metric characteristics –Engineering Simulation, No 20, 16-23 (1999).
 1. Применение методологии множителей Лагранжа в комбинаторной задаче размещения прямоугольниковМ.В.Новожилова, И. Е. Лазарева // Кибернетика и системный анализ. –  1999. –  № 3. –  С. 141-147.
 2. Non-guillotine placement or rectangles into a strip of given widthYu.G. Stoyan, M.V. Novozhilova// Pesquisa Operacional. – 1999. – Vol. 19. – N2.
 3. 28Software Process Improvement in Central and Eastern Europe. Software Process NewsletterM(m.)Biró,  J. Stoyan, Y.G. Loyko, M.V. Novozhilova at al// Improvement in Central and Eastern Europe. Software Process Newsletter. IEEE Computer Society, Los Alamitos. – 1998. –  No.12. – pp. 19–21.
 4. Modelling and solving of the allocation problem of non-convex polygons with rotationsYu. G. Stoyan, M. V. Novozhilova // System Modelling and Optimization. IFIP – The International Federation for Information Processing. –1996. – pp 559-565.

УЧАСТЬ У ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ (НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВІ)

 • III International Scientific Conference «Mathematical Modelling, Optimization and Information Technologies», March, 2014, Chisinau, Moldova;
 • 26thConference of the European Chapter on Combinatorial Optimization, May-June 2013, Paris, France;
 • Scientific seminar, Faculty of Electronics, Information and System Science, University of Bologna, November, 2012, Italy;
 • Scientific seminar, Institute for Computer science of Christian-Albrechts University of Kiel, December, 2012, Germany;
 • 25-th European Conference on Operation Research, July 2012, Vilnius, Lithuania,
 • III International Scientific Conference «Mathematical Modelling, Optimization and Information Technologies», March, 2012, Chisinau, Молдова

Адреса: ауд. 229, центральний корпус, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова, вул. Бажанова, 13, Харків, Україна

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

FaLang Language Switcher

Новости с датой