Бочаров Борис Петрович

к.т.н., доцент

 

Bocharov

Список публикаций

94. Бочаров Б.П. Активізація входження першокурсників до навчального процесу шляхом проходження дистанційного курсу «Інформаційні технології ХНУМГ» /О.М. Анісімов, Б.П. Бочаров, М.Ю. Воєводіна, А.І. Кузнєцов // Дистанційне навчання – старт із сьогодення у майбутнє : збірник науково-методичних праць II всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – с. 62-64.
93. Бочаров Б.П. Мультимедийные технологии в проекте «3D MODELS IN GOOGLR EARTH» / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина, И.Л, Яковицкий // I Международная научно-техническая конференция «Полиграфические, мультимедийные и web-технологии» = International Scientific-Necnical Conferfnce “Print, Multimedia & Web” PMW-2016. – Х.: ХНУРЭ. – 2016. – Т.1. – с. 105-106.
92. Бочаров Б.П. Автоматизированное создание тестов по JavaScript / Б.П. Бочаров // Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». – К.: КНУБА, 2016. – c. 26.
91. Бочаров Б.П. Дистанционные технологии изучения информационных ресурсов ХНУГХ /А.М. Анисимов, Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина, А.И. Кузнецов // Четверта міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». – К.: КНУБА, 2016. – c. 4.
90. Бочаров Б.П. Інформаційні технології в освіті : монографія / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воєводіна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 197 с.
89. Бочаров Б.П. Дистанционный курс «Информационные технологии в ХНУГХ» как фактор повышения активности студента /А.М. Анисимов, Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина, А.И. Кузнецов // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія: збірник тез доповідей на Всеукраїнському науково-методичному семінарі з елементами вебінару. – Харків: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – с. 3-4.
88. Бочаров Б.П. Cloud technologies in the О. М. Beketov NUUE educational process. / Б.П. Бочаров // Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві: матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – с. 122-123.
87. Бочаров Б.П. Интернет - технологии и система тестирования знаний./ Б.П. Бочаров // Информационные технологии в ВУЗе и колледже: практика разработки и применения. – М.: 2015. – Вып. 1. – с.3-110.
86. Бочаров Б.П. Очистка курса от мусора Word /А.М. Анисимов, Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // Третя всеукраїнська науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». – К.: КНУБА, 2015. – с. 46.
85. Бочаров Б.П. Система подготовки преподавателей к внедрению дистанционных технологий в учебный процесс /А.М. Анисимов, Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина, А.И. Кузнецов // Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми теорії та практики дистанційної освіти в Україні». Х.: ХНУБА, 2014. – с. 10-12.
84. Бочаров Б.П. Автоматическое создание файла XML для импорта записей в глоссарий / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // Друга всеукраїнська науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2014. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». – К.: КНУБА, 2014. – с. 30.
83. Бочаров Б.П. Перенос вопросов из «системы тестирования знаний» в Moodle / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // Друга всеукраїнська науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2014. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». – К.: КНУБА, 2014. – с. 29.
82. Бочаров Б.П. Автоматическая генерация файлов для импорта вопросов Embedded answers (Cloze) / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // Друга всеукраїнська науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2014. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». – К.: КНУБА, 2014. – с. 28.
81. Бочаров Б.П. Новые возможности программы Trimble SketchUp / Б.П. Бочаров // XXXVII научно техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. – Х.: ХНАГХ. – 2014. – с.163-164.
80. Бочаров Б.П. Статистический анализ адекватности результатов тестирования / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // Електронні засоби та дистанційні технології для навчання протягом життя: тези доповідей IX Міжнародної науково-методичної конференції – Суми : СумДУ, 2013. – С. 44-45.
79. Бочаров Б.П. Модель отеля Bella Vista (Египет, Хургада) / Б.П. Бочаров // Информационные технологи в образовании (электронное приложение к журналу «Библиотеки учебных заведений»). – М.: 2013. – №2, – с. 1.
78. Анисимов А.М. Программа повышения квалификации преподавателей в области применения дистанционных технологий образования / А.М. Анисимов, Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі»(XX Каришинські читання). – Полтава: ПНПУ, - 2013. – с. 14-16.
77. Бочаров Б.П. Проект «3D MODELS IN GOOGLR EARTH». Итоги первого года / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина, И.Л, Яковицкий // Международная научно-практическая конференция «Современные аспекты воспитания студенческой молодежи». – Х.: ХНАГХ. – 2013. – с. 26-27.
76. Бочаров Б.П. Обработка статистической информации в MOODLE / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина, Ю.В. Левиков // Перша всеукраїнська науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2013. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». – К.: КНУБА, 2013. – с. 40.
75. Бочаров Б.П. Методическое обеспечение проекта «3D МОДЕЛИ В GOOGLE EARTH» / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина, И.Л. Яковицкий // Перша всеукраїнська науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2013. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». – К.: КНУБА, 2013. – с. 10.
74. Бочаров Б.П. База данных трехмерных моделей в GOOGLE EARTH / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // Перша всеукраїнська науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2013. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». – К.: КНУБА, 2013. – с. 9.
73. Бочаров Б.П. Базы данных MOODLE / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // Информационные технологи в образовании (электронное приложение к журналу «Библиотеки учебных заведений»). – М.: 2013. – №1, – с. 1-93.
72. Бочаров Б.П. Модель принятия решений при управлении распределенной автоматизированной обучающей системой / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина, Ю.В. Левиков // Системи обробки інформації. – Х.: 2012. – Випуск 7(88). – С.297-299.
71. Бочаров Б.П. Использование трехмерного моделирования и геоинформационных технологий Google в учебном процессе / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина, И.Л. Яковицкий // Електронні засоби та дистанційні технології для навчання протягом життя: тези доповідей VIII Міжнародної науково-методичної конференції – Суми : СумДУ, 2012. – С. 62-63.
70. Бочаров Б.П. Статистический анализ информации в системе Moodle / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина, Ю.В. Левиков // Проблеми теорії та практики дистанційної освіти в Україні. Матеріали межвузівської конференції. – Х.: Харк. нац. ун-т будів. та архіт., 2012. с 31-35
69. Бочаров Б.П. Decision support system for the management of distributed automated teaching system / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина, Ю.В. Левиков // Материалы научно-технической конференции «Информационные системы и технологии». – Х.: 2012. – С.14.
68. Бочаров Б.П. Использование технологий автоматизации библиотечных процессов в системах дистанционного образования (окончание) / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // Библиотеки учебных заведений. – М.: 2012. – №45. – С.39-49.
67. Бочаров Б.П. Автоматизированная картотека книгообеспеченности (окончание) / Б.П. Бочаров // Библиотеки учебных заведений. – М.: 2012. – №45. – С.50-63.
66. Бочаров Б.П. Трехмерные модели в Google Earth / Б.П. Бочаров // XXXVI научно техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. – Х.: ХНАГХ. – 2012. – с.172-173.
65. Бочаров Б.П. Использование геоинформационных технологий Google в профориентационной работе / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // Международная научно-практическая конференция «Современные аспекты воспитания студенческой молодежи». – Х.: ХНАГХ. – 2012. – с. 25-26.
64. Бочаров Б.П. Использование технологий автоматизации библиотечных процессов в системах дистанционного образования / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // Библиотеки учебных заведений. – М.: 2011. – №40. – С.3-63.
63. Бочаров Б.П. Определения реальной обеспеченности учебного процесса дистанционными курсами / Б.П. Бочаров // Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование, оптимизация и управление в инженерных сетях». – Х.: ХНАГХ. – 2011. – с. 78-79.
62. Бочаров Б.П. Автоматизированная картотека книгообеспеченности (продолжение) / Б.П. Бочаров // Библиотеки учебных заведений. – М.: 2011. – №39. – С.2-59.
61. Бочаров Б.П. Социальный конструктивизм – новая парадигма обучения вXXI веке / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // III Всеукраинская научно-практическая конференция «Современные аспекты воспитания студенческой молодежи». – Х.: ХНАГХ. – 2011. – с. 106-107.
60. Бочаров Б.П. Автоматизация подготовки тестов в системе Moodle. Тези доповідей II міжнародної НПК «Проблеми і перспективи розвитку IT - індустрії» / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // Системи обробки інформації. – Х.: 2010. – Випуск 7(88). – С.242.
59. Бочаров Б.П. Автоматизированная картотека книгообеспеченности (продолжение) / Б.П. Бочаров // Библиотеки учебных заведений. – М.: 2010. – №37. – С.53-60.
58. Бочаров Б.П. Библиотеки и новые технологии образования / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // Библиотеки учебных заведений. – М.: 2010. – №37. – С.47-52.
57. Бочаров Б.П. Автоматизированная картотека книгообеспеченности (продолжение) / Б.П. Бочаров // Библиотеки учебных заведений. – М.: 2010. – №36. – С.31-60.
56. Бочаров Б.П. Автоматизированная картотека книгообеспеченности (продолжение) / Б.П. Бочаров // Библиотеки учебных заведений. – М.: 2010. – №35. – С.30-60.
55. Бочаров Б.П. Метод наименьших квадратов в нормировании библиотечных процессов / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // Библиотеки учебных заведений. – М.: 2010. – №33. – С.50-60.
54. Бочаров Б.П. Формирование множества вопросов для тестирования в системе Moodle / Б.П. Бочаров // XXXV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства.– Харьков, 2010. – С.66-67.
53. Бочаров Б.П. Формирование отчетов в картотеке книгообеспеченности / Б.П. Бочаров // Библиотеки учебных заведений. – М.: 2009. – №31. – С.51-68.
52. Бочаров Б.П. Спецификация проектов картотеки книгообеспеченности / Б.П. Бочаров // Библиотеки учебных заведений. – М.: 2009. – №31. – С.45-50.
51. Бочаров Б.П. Алгоритмы расчета книгообеспеченности (окончание) / Б.П. Бочаров // Библиотеки учебных заведений. – М.: 2009. – №30. – С.42-64.
50. Бочаров Б.П. Алгоритмы расчета книгообеспеченности (исходные тексты программы). Модуль ServRec.pas / Б.П. Бочаров // Библиотеки учебных заведений. – М.: 2009. – №29. – С.49-72.
49. Бочаров Б.П. Система поддержки принятия решений при управлении распределенной автоматизированной обучающей системой / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина, Ю.В. Левиков // Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожного університету (по матеріалам міжвузівської науково-методичної конференції з міжнародною участю «Принципи інтеграції кредитно-модульної та мультимедійних технологій навчання в умовах входження вищої школи України в європейський освітній простір»).– Харків: 2009.–С.191-192
48. Бочаров Б.П. Расчет и использование коэффициента книгообеспеченности учебной литературой / Б.П. Бочаров, М.В. Ерахторин // Книгообеспеченность учебного процесса. Концепции. Подходы. Методика расчета. – М.: 2009. – С.2-21.
47. Бочаров Б.П. Алгоритмы расчета книгообеспеченности / Б.П. Бочаров // Библиотеки учебных заведений. – М.: 2008. – №27. – С.58-64.
46. Бочаров Б.П. Базы данных общего назначения в картотеке книгообеспеченности учебного процесса / Б.П. Бочаров // Библиотеки учебных заведений. – М.: 2008. – №27. – С.38-57.
45. Бочаров Б.П. Сервисные функции общего назначения в картотеке книгообеспеченности учебного процесса / Б.П. Бочаров // Библиотеки учебных заведений. – М.: 2008. – №26. – С.37-67.
44. Бочаров Б. П. Формирование актуального множества вопросов в системе тестирования знаний / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // Збірник наукових праць Харківського університету повітряних сил.– Харків: 2008.– № 2(17).– С.160-163.
43. Бочаров Б. П. Использование адаптивной модели обучаемого в системе тестирования знаний / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // Системи управління, навігації та зв’язку.– Київ: 2008.– №1(5).– С.68-70.
42. Бочаров Б. П. Анализ эффективности алгоритма восстановления пропущенных значений временного ряда результатов тестирования знаний / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // Системи обробки інформації. – Харків: 2008.– №3(70).– С.171-174.
41. Бочаров Б. П. Опыт использования дистанционных технологий при подготовке специалистов городского хозяйства / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // Коммунальное хозяйство городов.– К: «Техніка», 2008, № 81.– С.409-413.
40. Бочаров Б.П. Программная реализация интерактивной системы поддержки принятия решений при управлении библиотекой / Б.П. Бочаров // XXXIV научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства.– Харьков, 2008. – С.171-172.
39. Бочаров Б.П. Университетская библиотека как информационная подсистема дистанционного образования / Б.П. Бочаров // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр "Крым", 2007. – №100 – Т.2. – С. 39-51.
38. Бочаров Б.П. Разработка системы тестирования знаний с экспертом-тьютором и опыт ее внедрения в учебный процесс / Б.П. Бочаров, М.Ю., Воєводіна, І.Н. Рябченко // Болонський процес: модернізація системи вищої освіти України: Матеріали VI Міжнародної наукової конференції „Модернізація системи вищої освіти відповідно до Програми розвитку освіти в Україні на 2005-20010 роки” .– Судак, 2007.– С.110-118.
37. Бочаров Б.П. Статистический анализ пропускной способности INTERNET / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // Библиотеки учебных заведений. – М.: 2007. – №24. – С.49-62.
36. Бочаров Б.П. UNICODE и формат MARC / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // Библиотеки учебных заведений. – М.: 2007. – №23. – С. 48-63.
35. Бочаров Б.П. Определение рациональной стратегии автоматизированного управления современной библиотекой ВУЗа / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр "Крым", 2006. – №94 – С. 39-51.
34. Бочаров Б.П. Технология конвертации информации с использованием программы AWK Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина, Н.И. Гомза // Библиотеки учебных заведений. – М.: 2006. – №20. – С.27-46.
33. Бочаров Б.П. Математическая модель эффективности использования фонда учебной литературы / Б.П. Бочаров // Библиотеки учебных заведений. – М.: 2006. – № 19 . – С. 3-17.
32. Бочаров Б.П. Особливості формування фонду електронної бібліотеки ВНЗ / Б.П. Бочаров, М.Ю., Воєводіна, І.Н. Рябченко // Вісник книжкової палати. – 2006.– № 12.– С. 37-39.
31. Бочаров Б.П. Математическая постановка задачи поддержки принятия решений при управлении библиотекой / Б.П. Бочаров // XXXIII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства.– Харьков, 2006. – С.160-161.
30. Бочаров Б.П., Картотека книгозабезпеченості в системі автоматизованого керування сучасною університетською бібліотекою / Б.П. Бочаров, М.Ю., Воєводіна, І.Н. Рябченко // Вісник книжкової палати. – 2005.– №3 .– с. 27-30.
29. Бочаров Б.П. Применение статистических методов при формировании векторного критерия оценки качества управления современной библиотекой / Б.П. Бочаров, И.Н. Рябченко // Вісник книжкової палати. – 2005.– №4.– с. 24-27.
28. Бочаров Б.П. Формирование векторного критерия оценки качества автоматизированного управления современной библиотекой / Б.П. Бочаров // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр "Крым", 2005. – N60.– Т.1. – С. 31-35.
27. Бочаров Б.П. Содержательная постановка задачи определения обеспеченностью учебной литературой / Б.П. Бочаров // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2005.– №3.– С.21-24.
26. Бочаров Б.П. Математическая модель распределения учебной литературы / Б.П. Бочаров // Радиоэлектроника и информатика.– 2005.– №2.–С.100-105.
25. Бочаров Б.П. Как измерить работу библиотеки? / Б.П. Бочаров // Библиотеки учебных заведений. – М.: 2005. – № 14. – С. 24-32.
24. Бочаров Б.П. Интерактивная система поддержки принятия решений при управлении библиотекой / Б.П. Бочаров // Вестник национального технического университета ХПИ.– 2005.– №41. –С.87-92.
23. Бочаров Б.П. Система тестирования знаний в INTERNET / Б.П. Бочаров, И.Н. Рябченко, Н.Ю. Карпенко // Вестник Херсонского государственного университета.– Херсон, 2004. – С. 199-201.
22. Бочаров Б.П. Формирование множества критериев, адекватно характеризующих процедуру автоматизированного управления современной библиотекой вуза / Б.П. Бочаров, И.Н. Рябченко // Вісник книжкової палати. – 2004.– №11.– С. 26-29.
21. Бочаров Б.П. Внедрение дистанционных технологий в учебный процесс бакалавров по специальности «Экология и охрана окружающей среды» / Б.П. Бочаров, И.Н. Рябченко // Всеукраїнська науково-методична конференція «Стратегія посилення самостійної роботи студентів у контексті приєднання України до Болонського процесу».– Харків: ХНАМГ, 2004.– С. 199-200.
20. Дистанционное обучение и библиотеки ВУЗов / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина, Л.Ю. Донец, И.Н. Рябченко // 8-я международная конференция Украинской ассоциации дистанционного образования. – Харьков-Ялта: УАДО, 2004.– С.59-63.
19. Бочаров Б.П. Информационные технологии в современной библиотеке / Б.П. Бочаров // XXXII научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства.– Харьков, 2004. – С. 70-71.
18. Опыт использования системы тестирования знаний в internet. / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина, Л.Ю. Донец, И.Н. Рябченко // 7-я международная конференция Украинской ассоциации дистанционного образования. – Харьков-Ялта: УАДО, 2003.– С.308-311.
17. Бочаров Б.П. Оптимизация использования автоматизированной картотеки книгообеспеченности / Б.П. Бочаров, М.В. Ерахторин // Библиотеки учебных заведений.– 2003.– № 8.– С. 46-59.
16. Бочаров Б.П. Формирование отчетов в электронных каталогах / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // Библиотеки учебных заведений.– 2003.– № 10.– С. 41-61.
15. Бочаров Б.П. Глобальная корректировка БД с использованием программы AWK / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина, Л.П. Семененко // Культура народов Причерноморья.– 2003.– № 40.– С. 78-81.
14. Бочаров Б.П. Глобальная корректировка БД с использованием программы AWK / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // Библиотеки учебных заведений.– 2003.– № 7.– С. 37-59.
13. Бочаров Б.П. Автоматизированная картотека книгообеспеченности / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина // Культура народов Причерноморья.– 2003.– № 40.– С. 81-88.
12. Применение internet-технологий в дистанционном обучении на примере системы тестирования знаний / Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина, Л.Ю. Донец, И.Н. Рябченко // 6-я международная конференция Украинской ассоциации дистанционного образования. – Харьков-Ялта: УАДО, 2002.– С.380-382.
11. Бочаров Б.П. Применение интернет-технологий в управлении системами городского хозяйства / Б.П. Бочаров, Л.Ю. Донец, Н.Ю. Карпенко // Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов».– К.: Техника, 2002.– Выпуск 41.– С. 43-46.
10. Бочаров Б.П. AWK - универсальная программа работы с текстовыми файлами / Б.П. Бочаров, М. Ю. Воеводина // Библиотеки учебных заведений.– 2002.– №4.– С. 39-53.
9. Бочаров Б.П. Автоматизированная картотека обеспеченности учебной литературой / Б.П. Бочаров // Библиотеки учебных заведений.– 2002.– № 2.– С. 41-63.
8. Бочаров Б.П. Алгоритмы обработки картографической информации в INTERNET / Б.П. Бочаров // Материалы XXX научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской государственной академии городского хозяйства.– Харьков, 2000. – С. 56-57.
7. Бочаров Б.П. Информационные технологии решения задач управления топливообеспечением города / Б.П. Бочаров, В.В. Гайдук, В.Д. Гребенник // Городская научно-практическая конференция по вопросам перспектив развития г. Харькова "Харьков–XXI век".– Харьков, 1993.– С. 93-94.
6. Бочаров Б.П. Прогнозирование процессов топливопотребления при управлении ГГРС с учетом активности управляющих звеньев / Б.П. Бочаров, В.Д. Гребенник // Методы анализа и оптимального синтеза трубопроводных систем.– Иркутск: СЭИ СО АН СССР, 1991.– С. 199-204.
5. Бочаров Б.П. Опыт моделирования процессов топливообеспечения Ленинграда.// Материалы XXV научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковского института инженеров городского хозяйства.– Харьков, 1990. – С. 125.
4. Бочаров Б.П. Программное обеспечение АРМ диспетчера в системе топливообеспечения крупного города / Б.П. Бочаров, В.В. Гайдук, В.Д. Гребенник // Всесоюзная конференция "Проблемы создания автоматизированных рабочих мест и учрежденческих сетей в городском хозяйстве".– М., 1988.– С. 116-117.
3. Бочаров Б.П. Эффективность гарантирующих стратегий при управлении процессами топливообеспечения региона / Б.П. Бочаров, В.В. Гайдук, В.Д. Гребенник // XI Всесоюзная школа-семинар "Управление большими системами".– Вильнюс, 1988.– С. 24-25.
2. Бочаров Б.П. Особенности прогнозирования процессов потребления в АСУ ТП региона / Б.П. Бочаров, В.Д. Гребенник // Материалы III Всесоюзной конференции «Перспективы и опыт внедрения статистических методов в АСУ ТП».– Тула, 1987.– С. 188-189.
1. Бочаров Б.П. Исследование процедур прогнозирования и распределения ресурса в рамках региона / Б.П. Бочаров, В.Д. Гребенник // Материалы II Всесоюзной конференции «Прикладные проблемы управления макросистемами» - М., 1987.– С. 131-133.